Logistiek verbeterplan voor meer rendement

Logistiek is een belangrijk vak. Elke dag worden er top-prestaties geleverd, waar veel bedrijven en consumenten van afhankelijk zijn.

Als leidinggevende vertrouwen uw klanten vertrouwen op een goed lopende Supply Chain. Maar het zijn ook uw klanten die steeds meer eisen en verlangen. Lagere kosten en meer service zorgen voor druk.

Ontwikkelingen zoals vergrijzing en de verwachte groei zullen voor nog meer druk op uw Supply Chain organisatie zorgen.

De kernvraag is: Hoe haalt u meer rendement uit uw supply chain?

Lees hier hoe u bepaalt welke mogelijkheden er zijn om optimaal te presteren. En lees ook hoe andere bedrijven dit hebben aangepakt en welke resultaten zijn hebben geboekt.

Logistiek verbeterplan

Om in de toekomst grote stappen te maken in SCM is er nog heel veel werk aan de winkel. De agenda voor de toekomst bestaat grofweg uit drie delen volgens supply chain hoogleraar Jack van der Veen (tevens voorzitter VLM).

jack van der veen

Het eerste aandachtgebied bij de implementatie van SCM betreft de strategie. Zoals ook uit de definitie blijkt is SCM strategisch; het gaat het formuleren en uitdragen van een visie, missie en kernwaarden, over lange-termijn relaties met ketenpartners en over het realiseren van duurzaam concurrentievoordeel. Hierbij staat het idee centraal dat een Supply Chain (inclusief alle leveranciers en eigen medewerkers) geen ‘noodzakelijk kwaad’ is maar een belangrijke bron van klantwaarde kan zijn.

Het tweede aandachtspunt betreft de SCM infrastructuur; het stroomlijnen van de integrale processen tussen organisaties. Hierbij hoort bijvoorbeeld het op één lijn brengen van targets en incentives, het volop delen van relevante informatie, het afstemmen van beslissingen en het hanteren van een dynamisch verdien- en verdeelmodel.

Het derde aandachtspunt, mindset & gedrag, gaat over de factor mens. Hierbij gaat het onder andere over leiderschap, over vertrouwen, over teamgevoel en over een cultuur waarin mensen willen bijdragen en samen willen werken aan de doelstellingen van de organisatie en de gehele supply chain.

Hoewel alle drie de genoemde aandachtspunten van even groot belang zijn, lijkt de belangrijkste bottleneck voor de implementatie van SCM bij de componenten strategie en mindset & gedrag te liggen. Strategieontwikkeling zal pas tot volle wasdom komen als SCM in de boardroom zit maar, andersom, komt SCM pas in de boardroom als organisaties inzien dat het een zeer strategisch aandachtsgebied is. Dat SCM vooral ook mensenwerk is moge evident zijn, maar toch komen onderwerpen als leiderschap, cultuur en vertrouwen nog nauwelijks voor binnen het vakgebied; pas heel recent is daarvoor de nodige aandacht gekomen. Er is nog veel kennis op met name de component mindset & gedrag te ontwikkelen.

Hoe pakken bedrijven in de Logistiek dit aan

Via deze webpagina is eenvoudig te bepalen hoeveel rendement verbetering in uw Supply Chain mogelijk is.

Hier staat aangegeven welke verbetering andere bedrijven in de supply chain hebben gerealiseerd.

logistiek verbeterplan