Projectmanagement door en voor Schatgravers

Onze specialiteit is om verbetertrajecten binnen organisaties succesvol te laten verlopen, zodanig dat plezier toeneemt en talent gebruikt en ontwikkeld wordt. Een project is één van de vormen om een verandering in een organisatie te realiseren.

Een project heeft de grootste kans op succes als het te behalen doel energie geeft aan de betrokkenen en als de betrokkenen in samenwerking met elkaar worden uitgedaagd op zaken waar zij goed in zijn. Vanuit de verbinding met het doel, het team en haar omgeving kunnen er dan schitterende resultaten geboekt worden.

Kortom een uitdagend project biedt geweldige kansen om talenten te ontdekken en te benutten! We noemen dit Schatgraven.

Aanpak

Onze inzet als schatgravers om het project tot succes te maken kenmerkt zich door de volgende aanpak:

  • zorgen dat het project doel uitdagend en aansprekend wordt voor de betrokkenen;
  • gebruik maken van het feit dat een project een tijdelijke organisatie is die buiten de staande organisatie staat, waardoor er makkelijker buiten de begaande paden getreden kan worden en er vernieuwing kan plaatsvinden
  • zorgen dat er gedurende het hele project door de projectorganisatie verbinding is met de rest van de organisatie om een eind resultaat te realiseren dat voor alle betrokkenen aansprekend is;
  • in samenwerking met de opdrachtgever en de rest van de stuurgroep de projectorganisatie ruimte bieden om mooie dingen te bedenken en uit te voeren, waar nodig te experimenteren, te leren maar ze ook aan te spreken op het resultaat;
  • projectmedewerkers  uit te dagen op talenten waarop ze in hun ‘reguliere’ werk minder op worden uitgedaagd;
  • zorgen dat de variëteit die door het vaak afdelingsoverstijgende en multidisciplinaire karakter in een projectorganisatie aanwezig is, maximaal gebruikt wordt waardoor er nieuwe inzichten kunnen ontstaan en mogelijkheden om al doende te leren;
  • door projectmedewerkers te stimuleren initiatief te nemen door hun te helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap. Het feit dat de behoefte aan specifieke kennis en ervaring per fase in het project verschilt biedt hier kansen. Door gebruik te maken van dit type gedistribueerd leiderschap kan initiatief sterk gestimuleerd worden (initiatief is meer natuurlijk gedrag wanneer je een leidende positie hebt);
  • door al het bovenstaande te doen kan het project vooral vanuit gezag aangestuurd worden, een projectleider kan immers geen gebruik maken van hiërarchische macht .

7-stappenplan

Wij gebruiken als leidraad bij het uitvoeren van projecten ons 7-stappenplan.

Het start allemaal met een gemeenschappelijk beeld van de noodzaak tot veranderen. Diversiteit en Dialoog zijn hierbij cruciaal.

Door kaders te stellen ontstaat er ruimte voor de projectorganisatie om een wenkend perspectief te bepalen en gezamenlijk te werken aan de benodigde route en acties om dit wenkende perspectief te realiseren. Dit is overigens een route die gaande het project kan veranderen als de omstandigheden hier om vragen.

Door met elkaar in verbinding met de omgeving, stap voor stap deze route te bewandelen en al doende te leren, ontstaan er mooie resultaten, worden verborgen talenten aangesproken en last but not least hebben mensen plezier  in hun werk.

Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons contact op.