Waar zetten klant ons voor in

Wij ondersteunen onze klanten op 3 vlakken, zie ons aanbodverandermanagement specialist

 

 

 

 

Onze verandermanagement inspiratie bronnen zijn:

Kotter stappen model

Homan organisatie verandering

Caluwe veranderkleuren

Kernwoorden van onze verandermanagement aanpak zijn:

Betrokkenheid medewerkers

Talentontwikkeling en Schatgraven

Participatief veranderen

 

De naam die klanten aan onze inzet geven varieert:

Verandermanager

Een verandermanager begeleidt het proces om tot een succesvolle verandering te komen. Hij(zij) weet welke stappen nodig zijn, wanneer die gezet moeten worden. Hij weet waar mogelijke blokkades zijn en hoe die op te heffen. Hij stimuleert  leiding en medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

Changemanager

Is een andere benaming voor verandermanager. In de IT wereld bestaat deze naam ook maar dat is een functie die gericht is op het gecoordineerd doorvoeren van wijzigingen in een IT omgeving.

Interim Verandermanager

Interim geeft aan dat het om een tijdelijke functie gaat. In onze optiek is een verandermanager altijd tijdelijk omdat uiteindelijk de leiding danwel het management het veranderen voor het merendeel zelf moet kunnen uitvoeren.

Interim changemanager

Is gelijk aan interim verandermanager

Verander adviseur

Hier ligt het accent op advisering en dus niet op begeleiding.

Verander begeleider

In feite is deze naam hetzelfde als verandermanager maar het geeft o.i. beter aan dat het gaat om begeleiden en dus niet zo zeer om managen.

Verander aanjager

Deze naam is ons meerdere malen door een klant gegeven. De achterliggende reden is dat de klant veel in de dagelijkse hectiek werd gezogen en wij hielpen om de verandering op gang te krijgen en te houden.

Schatgraver

Deze naam heeft onze voorkeur, omdat wij er van overtuigd zijn dat een verandertraject een prachtige gelegenheid is om talent binnen de organisatie te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen. Met deze naam bedoelen wij ook dat de verandering dusdanig begeleid (of aangejaagd) wordt door ons dat de verandering succesvol is.

Sociale innovatie adviseur

Sociale innovatie is voor veel klanten een onbekend begrip en een begrip dat geen goed gevoel oproept. Als we het uitleggen dan vinden klanten het al beter klinken maar het blijft een lastige naam.

Innovatie gaat ook hier over vernieuwen, maar dan niet een technische vernieuwing. Het betreft een vernieuwing hoe medewerkers en management met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld het zo laag mogelijk neerleggen van verantwoordelijkheid, of zelfsturing, of flexible werktijden of zelfroosteren. In ons magazine hebben we meer over dit onderwerp geschreven.

Organisatie adviseur

Hier gaat het om advisering over hoe de organisatie het beste ingericht en bestuurd kan worden. Welke functies en taken nodig zijn. Soms ondersteunt een organisatie adviseur ook bij de uitvoering van het advies.

Organisatie ontwikkelaar

Deze naam komt niet veel maar de kern is dat er begeleiding en advies wordt gegeven hoe de organisatie het best zich kan ontwikkelen naar het gewenste niveau.

Projectmanager

Kenmerkend aan een project is dat het een begin en een eind, dat het een unieke klus is en dat er een bepaalde hoeveelheid geld ter beschikking is gesteld. Ook het resulaat staat vast. De taak van een projectmanager is om dit resultaat te realiseren binnen de gestelde termijn en binnen het gestelde budget.

Programma manager

Een programmamanager is verantwoordelijk voor een aantal projecten die gezamenlijk aan 1 resultaat werken. Voorbeeld een organisatie die klantgerichter willen werken. Om dat te realiseren zullen er diverse projecten opgepakt worden, die tesamen het programma vormen.

Project leider

Een ander woord voor projectmanager.

Business Projectmanager

In feite een andere naam voor projectmanager maar het is veel duidelijker waar het om gaat: het ondersteunen van de business bij de succesvolle realisatie van het project.

Kwartiermaker

Kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider.

Coach

Als coach ondersteunen wij een directeur / manager. Coaching kan gaan over persoonlijke vraagstukken of over vraagstukken die betrekking hebben op de organisatie. Vaak een combinatie.

Consultant

Wat is betreft is dit een ander woord voor adviseur

Consultant verandermanagement

Wat is betreft is dit een ander woord voor adviseur verandermanagement

Specialist verandermanagement

Dat is een naam die we regelmatig en graag horen

Onze toegevoegde waarde

Organisaties kiezen voor VAViA omdat directie/management beseft dat zij zelf ook een onderdeel van de verandering zijn. En omdat ze onderkennen dat ze te weinig tijd voor of ervaring met verandertrajecten hebben. En ze ervaren de toegevoegde waarde van de aanjaagfunctie van een extra partij als prettig.
VAViA kijkt onbevangen naar talent van medewerkers en leiding met als doel deze talenten te benutten en te ontwikkelen in het verandertraject.

Het betrekken van objectieve buitenstaanders is een teken dat het verandertraject belangrijk is. En het blijkt dat de VAViA adviseurs kunnen zorgen voor vertrouwen waardoor in een korte tijd zeer veel informatie beschikbaar is zodat het verandertraject optimaal ingericht kan worden.