Productiviteit verbeteren in logistiek

De productiviteit verbeteren is noodzakelijk om concurrerend te worden of te blijven. Door de dagelijkse hectiek krijgt het verbeteren van de productiviteit niet altijd de aandacht die het nodig heeft, terwijl er vaak veel verbeteringen mogelijk zijn. De basis voor verbetering van de productiviteit ligt in het bewust worden van de huidige prestatie en het zien van kansen. Klantgericht denken is de basis om te werken aan verbetering van de productiviteit.

Hierna gaan we in op 3 onderdelen die aangeven waar en hoe de productiviteit verbeterd kan worden. Tevens beschrijven we een praktijk-case en presenteren we aan het eind een 7-stappen aanpak. Ook kunt u zelf berekenen wat het verbeterpotentieel is voor uw logistieke operatie. Of ga direct naar het rapport voor groothandel Gronelma om te lezen hoe 10% groei mogelijk is gemaakt. 

verandermanagement logistiek

Klik op de afbeelding en bereken de potentiele verbetering van de productiviteit in uw organisatie

1. Productiviteit personeel verbeteren

Bent u tevreden over de productiviteit van uw personeel? Of denkt u dat er meer in zit? Het kan lastig zijn om het personeel op de juiste wijze te motiveren. Sterker nog: als u dat verkeerd doet, neemt de productiviteit zelfs af. Het gaat erom uw personeel uit te dagen en vertrouwen te geven. En vooral: spreek uw waardering uit, dat maakt uw medewerkers veel productiever. Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat betrokken medewerkers voor meer winstgevendheid zorgen (zie figuur 1)

2. Productiviteit warehouse verbeteren

De productiviteit in het warehouse is vaak nog flink te verbeteren. Bijvoorbeeld door te reorganiseren (de meest gebruikte producten op een centrale plaats), verticale (geautomatiseerde) opslag, invoering van een (nieuw) WMS-systeem, voicepicking, nieuwe bewegwijzering, Lean etc. Maar ook door de gehele Supply Chain te bekijken en bijvoorbeeld de samenwerking met Inkoop te verbeteren.

betrokkenheid medewerkers

Figuur 1: Betrokken medewerkers zorgen voor hogere winstgevendheid (volgens o.a. Harvard en Gallup)

 

3. Productiviteit verbeteren met Lean

De productiviteit verbeteren met Lean is een veel gebruikte aanpak zeker bij bedrijven waar logistiek een belangrijke rol speelt. Door, redenerend vanuit de klant, op zoek te gaan naar verspilling (waste) en die via verbeteracties (Kaizen) te elimineren. Lean is gebaseerd op ‘respect voor mensen’ en via bijvoorbeeld een dagstart wordt gezorgd voor betrokkenheid en dat leidt bijna automatisch tot betere productiviteit. Waarbij een verbetering van meer dan 10% eerder regel dan uitzondering is.Lean leiderschap teamontwikkeling

Productiviteit meten met prestatie-indicatoren

Meten is weten. Er valt niets te zeggen over een verbetering van de productiviteit, als je niet eerst hebt bepaald hoe je dat gaat meten. Prestatie-indicatoren zijn een instrument om te kunnen meten wat een verbetertraject oplevert. Om te kunnen sturen op prestatie-indicatoren is het noodzakelijk om een slimme set van indicatoren te kiezen, die ondersteunend zijn aan de strategische, tactische en operationele doelen van de logistieke organisatie. En uiteraard moeten ze realistisch en haalbaar zijn. Meten alleen is niet voldoende: het gaat erom wat de manager en de medewerkers met de cijfers. Onderzoek heeft aangetoond dat het meten zorgt voor betere productiviteit !

Kostenbesparing door productiviteit verbetering

Een betere productiviteit betekent meestal een kostenbesparing (kosten per product), waarmee de marktpositie versterkt wordt. Kwaliteit speelt echter ook een grote rol: als de snelheid van leveren is verhoogd, maar er worden meer fouten gemaakt, dan gaat dat ten koste van de marktpositie. Het is dus belangrijk om een set prestatie indicatoren te kiezen waarmee goed gestuurd kan worden. productiviteit verbetering

Voorbeelden productiviteit verbeteren

Bij een logistieke dienstverlener is een deels geautomatiseerd magazijn 6 jaar operationeel. De performance lag al jaren rond de 400 per uur. De medewerkers wisten dat niet omdat hierover nooit gecommuniceerd was. Ook kenden ze de norm niet. Door medewerkers beter te instrueren met behulp van door medewerkers opgestelde werkinstructies, door de introductie van de dagstart en de communicatie over de prestaties van het team is de productiviteit in 3 maanden naar 500 per uur gestegen. 25% dus.

Productiviteit verbeteren met VAVIA

Tijd om aan de slag te gaan! VAVIA helpt logistieke bedrijven met het verbeteren van hun productiviteit. We stellen de doelen op, analyseren de huidige situatie, maken een plan en verbeteren stap voor stap op basis van de bewezen 7-stappen aanpak Samen met u stellen we de prestatie-indicatoren op en doen we metingen. We begeleiden de logistiek manager of teamleider bij de realisatie van de gestelde doelen. Zodat niet alleen de doelstellingen gerealiseerd worden maar ook kennis overdracht plaatsvindt en de resultaten geborgd en dus blijvend zijn.

Praktijk cases VAVIA

Bedrijven als ERIKS, DFDS, Hartsant en NSK hebben met ondersteuning van VAVIA een succesvolle productiviteitsverbetering gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over deze verbetertrajecten. Wij helpen u graag met de verbetering van uw productiviteit! Met onze verbeterprojecten halen wij het beste in mensen en organisaties naar boven. Er komt energie vrij. Mensen praten weer met elkaar. Talenten worden benut en processen en systemen voegen meer waarde toe. De productiviteit verbetert!

productiviteit verbeteren productiviteit en beloning De arbeidsproductiviteit nam tussen 2002 en 2014 veel sneller toe dan het aantal gewerkte uren. Het grootste gedeelte van de economische groei komt hierdoor nog steeds voor rekening van de arbeidsproductiviteit. In 2008 daalde de arbeidsproductiviteit sterk, maar groeide na 2009 weer, in een lager tempo. Het herstel kwam vooral door beter geschoold personeel en de inzet van meer kapitaal, zoals machines en computers. De toename van de arbeidsproductiviteit heeft zich na 2009 echter niet vertaald in een groei van de reële lonen. Dit komt doordat de lonen onder druk stonden door de oplopende werkloosheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. productiviteit en beloning per bedrijfstak details http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F3A5D7D1-7A50-4D7D-B8BB-F90D6390C440/0/2015DNE08economischegroeiproductiviteitendecrisis.pdf productiviteit definitie Volgens Gronloos en Ojasalo,, 2004 : Interne efficiency: ‘De dingen juist doen’ Hoe kan de wijze waarop producten/diensten tot stand komen geoptimaliseerd worden?

Capaciteitseffciency: ‘De dingen op het juiste moment doen’ Hoe kunnen we onze middelen – in de tijd – optimaal inzetten bij continue veranderende vragen uit de markt?

Externe efficiency: ‘De juiste dingen doen’ Hoe zorgen we ervoor dat klanten waardering hebben voor producten/diensten? (effectiviteit, gepercipieerde kwaliteit van de output)